2017-09-27

Sposoby załatwiania i przyjmowania spraw

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. lub w jego zastępstwie - Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00 w siedzibie komendy powiatowej mieszczącej się w Ostrowcu Św. przy ul. Wardyńskiego 32. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym, w godzinach jak wyżej.


Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji codziennie w godzinach urzędowania, tj. od godz. 8.00 do 15.00. Po godzinach pracy Komendy Powiatowej PSP interesanci mogą składać skargi i wnioski do Dyżurnego Operacyjnego Powiatowego Stanowiska Kierowania pełniącego służbę w siedzibie KP PSP.


Organem odwoławczym w stosunku do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
W KP PSP Ostrowcu Świętokrzyskim przyjmowaniem korespondencji jawnej zajmuje się Sekretariat. Na każdej korespondencji wpływającej pracownik sekretariatu nanosi datę wpływu i numer z dziennika korespondencyjnego a następnie przedkłada kierownikowi jednostki organizacyjnej do dekretacji i dalszych poleceń w danej sprawie.


Korespondencja zadekretowana zostaje przekazywana przez pracownika sekretariatu do właściwych komórek organizacyjnych za pokwitowaniem w dzienniku korespondencji w celu załatwienia sprawy. Pisma pilne i terminowe i faksy po uprzedniej dekretacji przez kierownika jednostki organizacyjnej doręcza się adresatowi bezzwłocznie. Przestrzeganie zasady szybkiego i sprawnego obiegu pism ułatwia terminowe i właściwe załatwienie spraw. Sprawy kierowane na piśmie lub elektronicznie mogą być dostarczane do komendy poprzez: osobiste doręczenie do sekretariatu Komendy, listowne lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się