2017-09-27

Sposoby załatwiania i przyjmowania spraw

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. lub w jego zastępstwie - Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00 w siedzibie komendy powiatowej mieszczącej się w Ostrowcu Św. przy ul. Wardyńskiego 32. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym, w godzinach jak wyżej.


Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji codziennie w godzinach urzędowania, tj. od godz. 8.00 do 15.00. Po godzinach pracy Komendy Powiatowej PSP interesanci mogą składać skargi i wnioski do Dyżurnego Operacyjnego Powiatowego Stanowiska Kierowania pełniącego służbę w siedzibie KP PSP.


Organem odwoławczym w stosunku do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
W KP PSP Ostrowcu Świętokrzyskim przyjmowaniem korespondencji jawnej zajmuje się Sekretariat. Na każdej korespondencji wpływającej pracownik sekretariatu nanosi datę wpływu i numer z dziennika korespondencyjnego a następnie przedkłada kierownikowi jednostki organizacyjnej do dekretacji i dalszych poleceń w danej sprawie.


Korespondencja zadekretowana zostaje przekazywana przez pracownika sekretariatu do właściwych komórek organizacyjnych za pokwitowaniem w dzienniku korespondencji w celu załatwienia sprawy. Pisma pilne i terminowe i faksy po uprzedniej dekretacji przez kierownika jednostki organizacyjnej doręcza się adresatowi bezzwłocznie. Przestrzeganie zasady szybkiego i sprawnego obiegu pism ułatwia terminowe i właściwe załatwienie spraw. Sprawy kierowane na piśmie lub elektronicznie mogą być dostarczane do komendy poprzez: osobiste doręczenie do sekretariatu Komendy, listowne lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl.