2017-09-27

Status Prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej określa art.8,ust.1, pkt 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej - tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r., poz. 1204).


Szczegółowe zasady organizacji komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (w sprawie ramowej organizacji komend wojewódzkich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej .Państwowa Straż Pożarna powołana została ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. - tekst jednolity  Dz.U. z 2017 r., poz. 1204), jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.


Znowelizowana ustawa o Państwowej Straży Pożarnej wprowadziła dodatkowe zadania dla Państwowej Straży Pożarnej, które dotyczą: kształcenia kadr dla potrzeb powszechnego systemu ochrony ludności, prowadzenie prac naukowo – badawczych w zakresie ochrony ludności. Ponadto, Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo chemiczno-ekologiczne, ratownictwo techniczne i ratownictwo medyczne. Formalne powołanie Państwowej Straży Pożarnej i jej struktur nastąpiło z dniem 1 lipca 1992 r. i rozpoczęło złożony proces organizacji służby i jej stałego doskonalenia.

Przełomowym był 1 styczeń 1999 r., w którym na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa - powstało 16 nowych województw. Pod względem administracyjnym województwo świętokrzyskie podzielono na 13 powiatów, 5 miast, 19 gmin miejsko – wiejskich oraz 79 gmin wiejskich. W wyniku tych zmian zmieniła się również struktura organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej. Powołano Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, 12 Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej i 1 Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z nową koncepcją ustrojową państwa nastąpiło zespolenie, wielu administracji specjalnych (w tym Państwowej Straży Pożarnej), które stały się jedną administracją rządową i samorządową. Od dnia 1 stycznia 1999 roku po reformie administracyjnej Państwa jednostki organizacyjne mające siedziby w mieście, w którym utworzono siedzibę władz powiatu (w tym komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej), stały się również jednostkami organizacyjnymi stanowiącymi aparat pomocniczy odpowiednich kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Z dniem 1 stycznia 1999 roku nastąpiły również zmiany w jednostkach ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, gdzie jednostki te stały się jednostkami ratowniczo – gaśniczymi komend powiatowych. Oprócz tego stosunek służbowy dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych przekształcił się w stosunek służbowy na podstawie mianowania. Zmienione usytuowanie organizacyjne komend pociągnęło za sobą nowy zakres zadań i kompetencji.

Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej będącego organem właściwym do wykonywania zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu oraz w postępowaniu administracyjnym. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w porozumieniu ze starostą.

Koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się