2017-09-26

Struktura Organizacyjna

Kierownictwo Komendy Powiatowej stanowi: Komendant i Zastępca Komendanta
W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:
 
1)    Wydział Operacyjno – Szkoleniowy (symbol – PR)
2)    Samodzielne Stanowisko do spraw kadrowych  (symbol – PK)
3)    Samodzielne Stanowisko do spraw BHP i organizacyjnych:
           - w zakresie realizacji spraw BHP ( symbol–BHP)
           - w zakresie realizacji spraw organizacyjnych (symbol – PO)
4)    Sekcja logistyki:
           - w zakresie realizacji spraw kwatermistrzowskich (symbol – PT)
           - w zakresie realizacji spraw technicznych (symbol – PTT)
5)    Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza  (symbol – PZ)  
6)    Sekcja Finansów (symbol – PF)
7)    Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1 (symbol – PJRG -1)
8)    Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 (symbol – PJRG -2)
9)    W strukturze organizacyjnej Komendy Powiatowej PSP nie jest przewidziane samodzielne stanowisko ds. obronnych w związku z czym, zadania w tym zakresie realizowane są przez wyznaczonego pracownika.


Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:


1)    Samodzielne Stanowisko do spraw kadrowych;        
2)    Samodzielne Stanowisko do spraw BHP i organizacyjnych;        
3)    Sekcja logistyki;         
4)    Sekcja Finansów;
5)    Sprawy ochrony informacji niejawnych.

Zastępcy komendanta powiatowego podlegają bezpośrednio:


1)    Wydział Operacyjno – Szkoleniowy;
2)    Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza, z wyłączeniem spraw ochrony informacji niejawnych;
3)    Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1;
4)    Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2;
5)    Sprawy obronne.

Zastępca komendanta powiatowego pełni funkcję Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie:
1)    nadzór nad prowadzeniem kancelarii materiałów niejawnych stanowiących tajemnice służbową oznaczoną klauzulą „Zastrzeżone”;
2)    zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
3)    kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
4)    opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
5)    planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Galeria

Obraz: schemat_organizacyjny2017.png
schemat_organizacyjny2017.png

Karol Gębusia
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się