2017-09-27

Zadania Komendanta Powiatowego

Zadania Komendanta Powiatowego PSP wynikają z:

Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1204 tj.),
ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.),
• innych ustaw i przepisów wykonawczych.

W szczególności Komendant Powiatowy PSP:

 Jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej (art.11a ust.1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej).
Do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy (art.13 ust. 6 i 7 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej):

 • kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej;
 • organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 • organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;
 • kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;
 • analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;
 • współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie;
 • współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 • wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;
 • wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;
 • szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;
 • wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.


Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:
 

 • współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych;
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 • realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.